کارنامه علمی


جستجو در مشخصات اعضای هیات علمی
نام کاربرى، نام یا نام خانوادگى
توصیف مختصر
زیرگروه مورد نظر

:: گروههای آموزشی
گروه حقوق خصوصی:
1 آقای امیر اسلامی تبار | سوابق تحصیلی | مهارت‌های حرفه‌ای | سوابق شغلی | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوایز | فعالیت های اجرایی
2 دکتر مهدی جوهری | توصیف مختصر
3 قاسم خادم رضوی
4 محمود خادمان | توصیف مختصر | سوابق تحصیلی | آشنایی با زبان | مهارت‌های حرفه‌ای | سوابق شغلی | علایق تحقیقاتی | دوره‌های تدریس شده | کارگاه‌های تدریس شده
5 نائب علی خلیلی
6 دكتر محمد هادی دارائی | دوره‌های تدریس شده
7 عباسعلی داروی
8 مهدی رشوند بوکانی
9 سیامک ره پیک | توصیف مختصر
10 محمد هادی عباس زاده
11 ناصر علیدوستی شهرکی | سوابق تحصیلی
12 مرتضی قاسم زاده
13 ابوطالب کوشا
14 همایون مافی | توصیف مختصر | سوابق تحصیلی | آشنایی با زبان | مهارت‌های حرفه‌ای | سوابق شغلی | علایق تحقیقاتی | دوره‌های تدریس شده | کتاب‌های منتشر شده
15 مسعود مرادی
16 کمال نیک فرجام | سوابق شغلی | دوره‌های تدریس شده | دانشجویان تحت راهنمایی | مقالات چاپ شده | عضویت‌های حرفه‌ای
گروه حقوق جزا و جرم شناسی:
17 دكتر حمید فرجی
18 دکتر ناصر قاسمی | سوابق شغلی | کتاب‌های منتشر شده | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوایز | گزارش های علمی - تخصصی | داوری مقالات در مجلات علمی
19 دكتر فرید محسنی
گروه حقوق اسلامی:
20 عباس تولیت
21 دكتر مهدی منتظرقائم
22 محمدرضا نظافتی
گروه معارف اسلامی:
23 دكتر محمدحسین فضائلی
گروه حقوق عمومی و بین الملل:
24 حسن لطفی
25 دکتر سید طه موسوی میرکلائی | آشنایی با زبان | سوابق شغلی | علایق تحقیقاتی | دوره‌های تدریس شده | دانشجویان تحت راهنمایی | کتاب‌های منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارایه شده | داوری مقالات در مجلات علمی
26 دکتر علی نواری | سوابق تحصیلی | آشنایی با زبان | سوابق شغلی | علایق تحقیقاتی | دوره‌های تدریس شده | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوایز | داوری مقالات در مجلات علمی
27 دكتر مجتبی همتی | سوابق تحصیلی | آشنایی با زبان | سوابق شغلی | علایق تحقیقاتی | دوره‌های تدریس شده | طرح‌های تحقیقاتی | کتاب‌های منتشر شده | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوایز | فعالیت های اجرایی
دانشکده ثبت و مدیریت قضایی :
28 دکتر هادی رمضانیان فهندری | سوابق تحصیلی | سوابق شغلی | علایق تحقیقاتی | دوره‌های تدریس شده | طرح‌های تحقیقاتی | کتاب‌های منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارایه شده
29 دكتر محمد وزین کریمیان | سوابق تحصیلی | سوابق شغلی | دوره‌های تدریس شده | طرح‌های تحقیقاتی | کتاب‌های منتشر شده | مقالات چاپ شده