کارنامه علمی


جستجو در مشخصات اعضای هیات علمی
نام کاربرى، نام یا نام خانوادگى
توصیف مختصر
زیرگروه مورد نظر

:: گروههای آموزشی
گروه حقوق خصوصی:
1 آقای امیر اسلامی تبار | سوابق تحصیلی | مهارت‌های حرفه‌ای | سوابق شغلی | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوایز | فعالیت های اجرایی
2 دکتر مهدی جوهری | توصیف مختصر
3 قاسم خادم رضوی
4 محمود خادمان | توصیف مختصر | سوابق تحصیلی | آشنایی با زبان | مهارت‌های حرفه‌ای | سوابق شغلی | علایق تحقیقاتی | دوره‌های تدریس شده | کارگاه‌های تدریس شده
5 نائب علی خلیلی
6 دكتر محمد هادی دارائی | دوره‌های تدریس شده
7 عباسعلی داروی
8 مهدی رشوند بوکانی
9 سیامک ره پیک | توصیف مختصر
10 دکتر سید مرتضی شهیدی
11 محمد هادی عباس زاده
12 ناصر علیدوستی شهرکی | سوابق تحصیلی
13 مرتضی قاسم زاده
14 ابوطالب کوشا
15 همایون مافی | توصیف مختصر | سوابق تحصیلی | آشنایی با زبان | مهارت‌های حرفه‌ای | سوابق شغلی | علایق تحقیقاتی | دوره‌های تدریس شده | کتاب‌های منتشر شده
16 مسعود مرادی
17 کمال نیک فرجام | سوابق شغلی | دوره‌های تدریس شده | دانشجویان تحت راهنمایی | مقالات چاپ شده | عضویت‌های حرفه‌ای
گروه حقوق جزا و جرم شناسی:
18 دكتر حمید فرجی
19 دکتر ناصر قاسمی | سوابق شغلی | کتاب‌های منتشر شده | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوایز | گزارش های علمی - تخصصی | داوری مقالات در مجلات علمی
20 دكتر فرید محسنی
21 دکتر امیر مسعود مظاهری
گروه حقوق اسلامی:
22 عباس تولیت
23 دكتر مهدی منتظرقائم
24 محمدرضا نظافتی
گروه معارف اسلامی:
25 دكتر محمدحسین فضائلی
گروه حقوق عمومی و بین الملل:
26 دكتر مسلم آقائی طوق | سوابق تحصیلی | آشنایی با زبان | سوابق شغلی | علایق تحقیقاتی | کارگاه‌های تدریس شده | طرح‌های تحقیقاتی | دانشجویان تحت راهنمایی | کتاب‌های منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارایه شده | افتخارات و جوایز | عضویت‌های حرفه‌ای | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
27 دکتر سعید خانی والی زاده | سوابق تحصیلی | آشنایی با زبان | علایق تحقیقاتی | دوره‌های تدریس شده | طرح‌های تحقیقاتی | کتاب‌های منتشر شده | مقالات چاپ شده | عضویت در شورای نویسندگان | عضویت‌های حرفه‌ای | داوری مقالات در مجلات علمی
28 حسن لطفی
29 دکتر سید شهاب الدین موسوی زاده | سوابق تحصیلی | آشنایی با زبان | علایق تحقیقاتی
30 دکتر سید طه موسوی میرکلائی | آشنایی با زبان | سوابق شغلی | علایق تحقیقاتی | دوره‌های تدریس شده | دانشجویان تحت راهنمایی | کتاب‌های منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارایه شده | داوری مقالات در مجلات علمی
31 دکتر علی نواری | سوابق تحصیلی | آشنایی با زبان | سوابق شغلی | علایق تحقیقاتی | دوره‌های تدریس شده | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوایز | داوری مقالات در مجلات علمی
32 دكتر مجتبی همتی | سوابق تحصیلی | آشنایی با زبان | سوابق شغلی | علایق تحقیقاتی | دوره‌های تدریس شده | طرح‌های تحقیقاتی | کتاب‌های منتشر شده | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوایز | فعالیت های اجرایی
دانشکده ثبت و مدیریت قضایی :
33 دکتر هادی رمضانیان فهندری | سوابق تحصیلی | سوابق شغلی | علایق تحقیقاتی | دوره‌های تدریس شده | طرح‌های تحقیقاتی | کتاب‌های منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارایه شده
34 دكتر محمد وزین کریمیان | سوابق تحصیلی | سوابق شغلی | دوره‌های تدریس شده | طرح‌های تحقیقاتی | کتاب‌های منتشر شده | مقالات چاپ شده