اخبار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۳/۳۰ | 

با عرض سلام و آرزوی موفقیت، بدین وسیله شرایط و ضوابط کد رشته های دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در سال ۱۳۹۵ به شرح زیر اعلام می گردد:

شاغلان رسمی و پیمانی قوه قضاییه و سازمان های تابعه علاوه بر کد رشته های سهمیه ویژه شاغلان قوه قضاییه، حق انتخاب کد رشته های آزاد را دارند.

کد رشته های آزاد، روزانه است و از دانشجویان شهریه دریافت نمی شود.

مصاحبه داوطلبان چند برابر ظرفیت در تاریخ های۱۳۹۵/۴/۲۰ ، ۱۳۹۵/۴/۲۱ ، ۱۳۹۵/۴/۲۲ ، ۱۳۹۵/۴/۲۳ برگزار خواهد شد. جزئیات آن متعاقبا در اطلاعیه های بعدی اعلام خواهد شد.

کد رشته نام رشته جنسیت ظرفیت نوع سهمیه توضیحات
۱۳۸۹۶ حقوق خصوصی مرد ۹نفر بورسیه این کد رشته مصاحبه علمی و گزینش دارد، همه ۹ نفر پذیرفته شدگان نهایی، بورسیه قوه قضاییه خواهند شد. بنابراین تمامی داوطلبان این کد رشته باید شرایط بورسیه را داشته باشند
۱۳۸۹۷ حقوق خصوصی مرد و زن ۳ نفر سهمیه شاغلان قوه قضاییه این کد رشته مصاحبه علمی دارد و فقط شاغلان رسمی و پیمانی قوه قضاییه و سازمان های تابعه حق انخاب آن را دارند.
۱۴۰۵۳ حقوق جزا و جرم شناسی مرد ۹نفر بورسیه این کد رشته مصاحبه علمی و گزینش دارد، همه ۹ نفر پذیرفته شدگان نهایی، بورسیه قوه قضاییه خواهند شد. بنابراین تمامی داوطلبان این کد رشته باید شرایط بورسیه را داشته باشند.
۱۴۰۵۴ حقوق جزا و جرم شناسی مرد و زن ۳نفر سهمیه شاغلان قوه قضاییه این کد رشته مصاحبه علمی دارد و فقط شاغلان رسمی و پیمانی قوه قضاییه و سازمان های تابعه حق انتخاب آن را دارند.
۱۴۲۱۱ حقوق خانواده مرد و زن ۹ نفر بورسیه این کد رشته مصاحبه علمی و گزینش دارد، همه ۹ نفر پذیرفته شدگان نهایی، بورسیه قوه قضاییه خواهند شد. بنابراین تمامی داوطلبان این کد رشته باید شرایط بورسیه را داشته باشند.
۱۴۲۱۲ حقوق خانواده مرد و زن ۳ نفر سهمیه شاغلان قوه قضاییه این کد رشته مصاحبه علمی دارد و فقط شاغلان رسمی و پیمانی قوه قضاییه و سازمان های تابعه حق انتخاب آن را دارند.
۱۲۷۵۷ فقه و حقوق خصوصی مرد ۹ نفر بورسیه این کد رشته مصاحبه علمی و گزینش دارد، همه ۹ نفر پذیرفته شدگان نهایی، بورسیه قوه قضاییه خواهند شد. بنابراین تمامی داوطلبان این کد رشته باید شرایط بورسیه را داشته باشند.
۱۲۷۵۸ فقه و حقوق خصوصی مرد و زن ۳ نفر سهمیه شاغلان قوه قضاییه این کد رشته مصاحبه علمی دارد و فقط شاغلان رسمی و پیمانی قوه قضاییه و سازمان های تابعه حق انتخاب آن را دارند.
۱۳۹۰۸ حقوق ثبت اسناد و املاک مرد ۹ نفر بورسیه و آزاد این کد رشته مصاحبه علمی دارد و همه داوطلبان مرد (آزاد و بورسیه ...) حق انتخاب آن را دارند. فقط داوطلبانی که متقاضی بورسیه قوه قضاییه هستند باید شرایط بورسیه را داشته باشند ( در این کد رشته تعداد ۵ نفر بورسیه قوه قضاییه خواهند شد و ۴ نفر آزاد پذیرش خواهند شد) متقاضیان بورسیه به گزینش معرفی خواهند شد.
۱۳۰۹ حقوق ثبت اسناد و املاک مرد و زن ۳ نفر سهمیه شاغلان قوه قضاییه این کد رشته مصاحبه علمی دارد و فقط شاغلان رسمی و پیمانی قوه قضاییه و سازمان های تابعه حق انتخاب آن را دارند.
۱۴۲۱۹ حقوق شرکت های تجاری مرد ۹ نفر بورسیه و آزاد این کد رشته مصاحبه علمی دارد و همه داوطلبان مرد (آزاد و بورسیه ...) حق انتخاب آن را دارند. فقط داوطلبانی که متقاضی بورسیه قوه قضاییه هستند باید شرایط بورسیه را داشته باشند ( در این کد رشته تعداد ۵ نفر بورسیه قوه قضاییه خواهند شد و ۴ نفر آزاد پذیرش خواهند شد) متقاضیان بورسیه به گزینش معرفی خواهند شد.
۱۴۲۲۰ حقوق شرکت های تجاری مرد و زن ۳ نفر سهمیه شاغلان قوه قضاییه این کد رشته مصاحبه علمی دارد و فقط شاغلان رسمی و پیمانی قوه قضاییه و سازمان های تابعه حق انتخاب آن را دارند.
۱۳۹۱۰ حقوق اسناد و قراردادهای تجاری مرد ۹ نفر بورسیه و آزاد این کد رشته مصاحبه علمی دارد و همه داوطلبان مرد (آزاد و بورسیه ...) حق انتخاب آن را دارند. فقط داوطلبانی که متقاضی بورسیه قوه قضاییه هستند باید شرایط بورسیه را داشته باشند ( در این کد رشته تعداد ۵ نفر بورسیه قوه قضاییه خواهند شد و ۴ نفر آزاد پذیرش خواهند شد) متقاضیان بورسیه به گزینش معرفی خواهند شد.
۱۳۹۱۱ حقوق اسناد و قراردادهای تجاریی مرد و زن ۳ نفر سهمیه شاغلان قوه قضاییه این کد رشته مصاحبه علمی دارد و فقط شاغلان رسمی و پیمانی قوه قضاییه و سازمان های تابعه حق انتخاب آن را دارند.
۱۴۰۶۴ حقوق کیفری اطفال و نوجوانان مرد ۹ نفر بورسیه و آزاد این کد رشته مصاحبه علمی دارد و همه داوطلبان مرد (آزاد و بورسیه ...) حق انتخاب آن را دارند. فقط داوطلبانی که متقاضی بورسیه قوه قضاییه هستند باید شرایط بورسیه را داشته باشند ( در این کد رشته تعداد ۶ نفر بورسیه قوه قضاییه خواهند شد و ۳ نفر آزاد پذیرش خواهند شد) متقاضیان بورسیه به گزینش معرفی خواهند شد.
۱۴۰۶۵ حقوق کیفری اطفال و نوجوانان مرد و زن ۳ نفر سهمیه شاغلان قوه قضاییه این کد رشته مصاحبه علمی دارد و فقط شاغلان رسمی و پیمانی قوه قضاییه و سازمان های تابعه حق انتخاب آن را دارند.
۱۴۰۶۶ مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی مرد ۶ نفر بورسیه و آزاد این کد رشته مصاحبه علمی دارد و همه داوطلبان مرد (آزاد و بورسیه ...) حق انتخاب آن را دارند. فقط داوطلبانی که متقاضی بورسیه قوه قضاییه هستند باید شرایط بورسیه را داشته باشند ( در این کد رشته تعداد ۳ نفر بورسیه قوه قضاییه خواهند شد و ۳ نفر آزاد پذیرش خواهند شد) متقاضیان بورسیه به گزینش معرفی خواهند شد.
۱۴۰۶۷ مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی مرد و زن ۶ نفر سهمیه شاغلان قوه قضاییه این کد رشته مصاحبه علمی دارد و فقط شاغلان رسمی و پیمانی قوه قضاییه و سازمان های تابعه حق انتخاب آن را دارند.
۱۴۱۳۰ حقوق عمومی مرد و زن ۹ نفر آزاد این کد رشته مصاحبه علمی و گزینش ندارد و همه داوطلبان حق انتخاب آن را دارند. داوطلبان این کد رشته نیازی به مراجعه به دانشگاه ندارند. اسامی پذیرفته شدگان بر اساس نمره آزمون سراسری توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد.
۱۴۱۳۱ حقوق عمومی مرد و زن ۳ نفر سهمیه شاغلان قوه قضاییه این کد رشته مصاحبه علمی دارد و فقط شاغلان رسمی و پیمانی قوه قضاییه و سازمان های تابعه حق انتخاب آن را دارند.
۱۴۰۰۲ حقوق بین الملل مرد و زن ۹ نفر آزاد این کد رشته مصاحبه علمی و گزینش ندارد و همه داوطلبان حق انتخاب آن را دارند. داوطلبان این کد رشته نیازی به مراجعه به دانشگاه ندارند. اسامی پذیرفته شدگان بر اساس نمره آزمون سراسری توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد.
۱۴۰۰۳ حقوق بین الملل مرد و زن ۳ نفر سهمیه شاغلان قوه قضاییه این کد رشته مصاحبه علمی دارد و فقط شاغلان رسمی و پیمانی قوه قضاییه و سازمان های تابعه حق انتخاب آن را دارند.
۱۳۹۱۲ حقوق حمل و نقل تجاری مرد و زن ۹ نفر آزاد این کد رشته مصاحبه علمی و گزینش ندارد و همه داوطلبان حق انتخاب آن را دارند. داوطلبان این کد رشته نیازی به مراجعه به دانشگاه ندارند. اسامی پذیرفته شدگان بر اساس نمره آزمون سراسری توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد.
۱۳۹۱۳ حقوق حمل و نقل تجاری مرد و زن ۳ نفر سهمیه شاغلان قوه قضاییه این کد رشته مصاحبه علمی دارد و فقط شاغلان رسمی و پیمانی قوه قضاییه و سازمان های تابعه حق انتخاب آن را دارند.
۱۴۱۳۶ حقوق دادرسی اداری مرد و زن ۹ نفر آزاد این کد رشته مصاحبه علمی و گزینش ندارد و همه داوطلبان حق انتخاب آن را دارند. داوطلبان این کد رشته نیازی به مراجعه به دانشگاه ندارند. اسامی پذیرفته شدگان بر اساس نمره آزمون سراسری توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد.
۱۴۱۳۷ حقوق دادرسی اداری مرد و زن ۳ نفر سهمیه شاغلان قوه قضاییه این کد رشته مصاحبه علمی دارد و فقط شاغلان رسمی و پیمانی قوه قضاییه و سازمان های تابعه حق انتخاب آن را دارند.
۱۴۱۳۴ مدیریت نظارت و بازرسی مرد و زن ۶ نفر آزاد این کد رشته مصاحبه علمی و گزینش ندارد و همه داوطلبان حق انتخاب آن را دارند. داوطلبان این کد رشته نیازی به مراجعه به دانشگاه ندارند. اسامی پذیرفته شدگان بر اساس نمره آزمون سراسری توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد.
۱۴۱۳۵ مدیریت نظارت و بازرسی مرد و زن ۶ نفر سهمیه شاغلان قوه قضاییه این کد رشته مصاحبه علمی دارد و فقط شاغلان رسمی و پیمانی قوه قضاییه و سازمان های تابعه حق انتخاب آن را دارند.

شرایط پذیرش دانشجوی بورسیه کارشناسی ارشد( ناپیوسته) دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در سال تحصیلی ۹۶-۹۵

تحصیلات تکمیلی
کلیدواژه ها: راهنمای انتخاب رشته داوطلبان تحصیل در دانشگاه علوم قضایی |

دفعات مشاهده: 4349 بار   |   دفعات چاپ: 289 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر