معاونت پشتیبانی و توسعه

دکتر احمد اسمعیل تبار

رزومه

پست الکترونیکی: poshtibaniujsas.ac.ir

 1. مدیرت امور مالی
 2. دفتر طرح و برنامه وتوسعه
 3. مدیریت امور اداری و پشتیبانی
 4. دفتر امور حقوقی

حوزه معاونت پشتیبانی و توسعه دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری که بزرگترین حوزه معاونت در دانشگاه می باشد از پنج اداره کل و دفتر تشکیل شده است: مدیریت امور مالی، دفتر طرح وبرنامه و توسعه، مدیریت امور اداری و پشتیبانی، دفتر فنی و طرح های عمرانی و دفتر امور حقوقی. این حوزه انجام کلیه امور مالی، اداری و مدیریت منابع انسانی، امور حقوقی، طرحهای عمرانی، امور رفاهی اعضای هیأت علمی و کارکنان، امور خدماتی و پشتیبانی، حفظ و حراست از اموال دانشگاه، تامین و نگهداری فضاهای کالبدی متناسب با برنامه-های توسعه دانشگاه را بر عهده دارد.

به استناد آیین نامه جامع مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، مصوبه ۱۳۶۰، وظایف معاون پشتیبانی و توسعه به شرح زیر است:

 1. اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور اداری، مالی و عمرانی موسسه، مطابق با مصوبات مقررات و آئین‌نامه‌های مربوط؛
 2. رسیدگی به اهداف اجرایی موسسه و هدایت و نظارت بر چگونگی گردش کارها و روشهای کاری مورد عمل در واحدهای مختلف به منظور ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای مربوط به واحدهای مختلف در راستای تحقق اهداف اجرایی دانشگاه؛
 3. نظارت بر مصرف اعتبار تخصیصی به واحدهای مختلف بر اساس بودجه تفصیلی مصوب هیات امنا و سایر قوانین و مقررات مالی مورد عمل موسسه و ارائه گزارش جهت طرح در هیات امنای ذیربط؛
 4. تعیین وضعیت موجود مؤسسه از طریق شناسایی نقاط قوت و تنگناها و مشکلات و فرصتها تهدیدات پیش رو جهت تعیین راهبردهای پیشنهادی در راستای ارتقا به وضعیت مطلوب؛
 5. ارائه گزارش‌های توجیهی لازم به رییس مؤسسه در خصوص وظایف مربوطه به واحدهای تحت نظر؛
 6. جمع‌آوری و تکمیل اطلاعات موردنیاز بر اساس طرح جامع مؤسسه و برنامه‌ریزی و پیشنهاد بودجه سالیانه و انجام کلیه فعالیتهای لازم در جهت اجرای طرح‌‌های عمرانی مؤسسه (اعم از پیمانی، امانی و ...)؛
 7. انجام تعمیرات اساسی به مـنظور احیاء و نگهداری ساختمانها و تأسیسات موجود؛
 8. تشکیل کمیته تدوین روشهای اجرایی به منظور بهینه‌سازی سامانه تعاملات اداری بین واحدهای تابعه با همکاری سایر معاونتهای موسسه؛
 9. استـقرار فرآیند شناسایی درآمدها و کنترل مناسب بر چرخه‌ مالی به منظور تهیه گزارشات مدیریتی مالی در جهت ایجاد انضباط مالی در بخشهای مختلف موسسه؛
 10. تدوین روشهـای اجرایـی مناسب برای نگهداری ابنیه و تجهیـزات موسسه به منظور حفظ و نگهداری از سرمایه‌های ملی موسسه.
 11. درخواست وجه از خزانه بابت اعتبارات مصوب موضوع بند ۱۷ ماده یک آئین نامه.
 12. صدور دستور پرداخت تنخواه گردان پرداخت به امور مالی مصوب موضوع بند ۱۹ ماده یک آئین نامه.
 13. صدور حکم انتصاب معاون مدیر مالی و عامل مالی موضوع مواد ۳ و ۴ آئین نامه.
 14. اختیار تشخیص، تعهد، تسجیل و حواله تفویضی از جانب رئیس دانشگاه، ماده ۱۷ آئین نامه.
 15. صدور مجوز پرداخت علی الحساب به امور مالی موضوع ماده ۲۰ آئین نامه.
 16. عضویت در کمیسیون ترک تشریفات مناقصه و مزایده موضوع ماده ۳۲ آئین نامه.
 17. عضویت در هیأت تشخیص اموال منقول اسقاط شده یا مازاد بر نیاز دانشگاه موضوع ماده ۴۵ آئین نامه.
 18. عضویت در کمیسیون مناقصه و مزایده موضوع ماده ۱۲ دستورالعمل شماره سه.
 19. انجام سایر امور محوله از سوی ریاست دانشگاه.

مدیرت امور مالی

اداره کل مالی مسئول انجام کلیه امور مالی دانشگاه در چارچوب اعتبارات مصوب می‌باشد و کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌ها درحوزه مالی قرار می‌گیرد که با تعدادی حساب مستقل شامل حساب مستقل وجوه اعتبارات هزینه‌ای، حساب مستقل وجوه اعتبارات جاری، حساب مستقل وجوه تملک دارائی‌های سرمایه‌ای، حساب مستقل وجوه اعتبارات اختصاصی، حساب مستقل وجوه سپرده، حساب مستقل وجوه بازنشستگی، حساب مستقل وجوه سایر منابع و حساب مستقل وجوه هدایا و کمک‌های مردمی این وظایف را انجام می دهد.

 1. اعمال نظارت مالی با رعایت قوانین ومقررات مربوط مفاد آئین نامه مالی ومعاملاتی و مصوبات هیات امناء ؛
 2. نگهداری حساب ها و تنظیم گزارش‌های مالی ونظارت بر حفظ اسناد مالی؛
 3. وصول درآمد‌های عمومی و اختصاصی دانشگاه و تنظیم حساب‌های دریافتی و پرداختی دانشگاه؛
 4. عملیات وصول کلیه منابع مالی دانشگاه از خزانه و سایر منابع تأمین کننده اعتبار و پرداخت آن در چار چوب قوانین و مقررات مالی و محاسباتی و آئین نامه مالی ومعاملاتی دانشگاه‌ها؛
 5. انجام کلیه امورمالی دانشگاه بر اساس قوانین و ضوابط مالی و نظارت بر مصرف اعتبارات از طریق رسیدگی قبل و بعد از هزینه.
 6. پرداخت بموقع مطالبات کارکنان و برنامه ریزی جهت ایجاد تسهیلات لازم بمنظور افزایش روحیه کاری آنها
 7. تهیه و تدوین صورتهای مالی دانشگاه از طریق نظارت بر عملیات امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها بر طبق قوانین و ضوابط مربوط و صحت و سلامت آنها و هماهنگی در اجرای قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مالی و نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی و نگهداری آنها
 8. نظارت بر دریافتی ها و پرداختی های موسسه و نگهداری و تنظیم حسابهای آنها
 9. شناسائی و نگهداری حساب ریالی و مقداری اموال ، ماشین آلات و تجهیزات و دارائی ها
 10. نگهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینگی و سپرده ها و اوراق بهادار
 11. هماهنگی ، تهیه ، تنظیم و ارائه گزارشهای مالی ماهانه ، نهائی و لازم به مراجع ذیربط نظیر دیوان محاسبات ، وزارت امور اقتصادی و دارائی و هیات امنای دانشگاه و ...
 12. برنامه ریزی جهت وصول بموقع مطالبات دانشگاه و اعتبارات ابلاغی

دفتر طرح و برنامه وتوسعه

دفتر طرح و برنامه و توسعه یکی از واحدهای تابعه معاونت پشتیبانی دانشگاه است که اهم وظایف آن، برنامه‌ریزی و نظارت بر تهیه بودجه سالیانه دانشگاه، تطابق برنامه با بودجه و اعتبارات، تلفیق بودجه‌ پیشنهاد شده در قالب اهداف و خط مشی های دانشگاه، انجام امور مربوط به ساختار و تشکیلات دانشگاه است.

برخی از وظایف این دفتر به شرح زیر است:

 1. انجام مطالعات و اقدامات لازم درزمینه روشهای نوین سازماندهی منابع مالی درجهت نیل به هدفهای نهائی دانشگاه.
 2. نظارت براجرای مقررات بودجه از طریق ارائه پیشنهاد های لازم ونظارت بر نحوه هزینه کرد.
 3. مطالعه و بررسی طرحهای طبقه بندی مشاغل و رشته های شغلی و نظارت بر اجرای آن.
 4. همکاری و هماهنگی با مدیریت امور نیروی انسانی در زمبنه استخدام ، انتقال،احکام.
 5. تهیه وتنظیم بودجه پیشنهادی دانشگاه براساس سیاستها وضوابط بودجه کل کشور.
 6. مطالعات و انجام روشهای نوین سازماندهی واحدها و بهبود روشهای انجام کار.
 7. برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزش کوتاه مدت کارکنان.
 8. مطالعه وبررسی بهبود روشها وبازده منابع موجود در دانشگاه.
 9. نظارت بر اجرای صحیح ضوابط انتخاب وانتصاب مدیران.
 10. برگزاری جلسات کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل.
 11. مطالعه وتحلیل روشهای کاهش هزینه های دانشگاه.
 12. ابلاغ بودجه مصوب به هریک از واحد های تابعه.
 13. تعیین نیازها و اولویتهای آموزشی کارکنان.
 14. تهیه و تنظیم فرم مشخصات شغل و شاغل.
 15. ارزشیابی برنامه های آموزش ضمن خدمت.
 16. ارزیابی گروههای تخصصی و تحقیقی.
 17. تدوین سیاستهای اعتباری دانشگاه با توجه به شرایط موجود
 18. پیگیری وصول درآمدها
 19. تدوین برنامه کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت
 20. پیگیری افزایش اعتبارات جاری و عمرانی

مدیریت امور اداری و پشتیبانی

برخی از وظایف امور اداری و پشتیبانی

 1. اجرای سیاست ها و خط مشی های دانشگاه در زمینه های مربوط به امور اداری ، استخدامی و پشتیبانی
 2. نظارت بر حسن انجام فعالیتهای واحدهای تابعه
 3. تهیه و تنظیم آئین نامه ، بخشنامه ها و دستورالعمل های اداری لازم جهت ارائه به مقامات ذیربط براساس ضوابط و مصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تایید
 4. مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان و ارجاع مراتب به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری
 5. مطالعه و بررسی رسته های شغلی مشاغل دانشگاهی و ارائه نظرات و پیشنهادات اصلاحی به مراجع ذیربط به همکاری مدیریت طرح و برنامه
 6. ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کلیه پرسنل دانشگاه
 7. برنامه ریزی در جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه و ارائه طرح ها و پیشنهادهای لازم و همچنین انجام امور مربوط به استخدام آنها اعم از هیات علمی و غیر هیات علمی
 8. پیش بینی ترفیع و تغییر گروه سالانه کارکنان با کمک واحدهای مربوط
 9. همکاری با واحد حراست در زمینه حفاظت از ساختمانها ، اموال و تاسیسات
 10. انجام تدارکات و تامین وسایل و تجهیزات مورد نیاز واحدهای مختلف دانشگاه و سفارش آن از داخل و خارج کشور با هماهنگی کامل واحدهای ذیربط
 11. شرکت در جلسات تهیه و تنظیم بودجه پرسنلی کارکنان
 12. نظارت در انجام کلیه امور خدماتی دانشگاه و ارائه آن به واحد های مختلف
 13. انجام امور مربوط به قراردادهای دانشگاه با هماهنگی مسئولین ذیربط
 14. تهیه طرحهای مربوط به رفاه عمومی کارکنان و نظارت بر حسن اجرای طرحهای مزبور
 15. برنامه ریزی و نظارت بر روشهای مطلوب اداره امور استخدامی دانشگاه
 16. نظارت بر اجرای صحیح مقررات استخدامی و ارائه راهنمای های لازم
 17. همکاری در امر تهیه و تنظیم و اصلاح مجموعه شرح وظایف ، نمودار و پستهای سازمانی دانشگاه با مدیریت طرح و برنامه
 18. نظارت بر امور حضور و غیاب ، ورود و خروج و انتظامات دانشگاه و طرح تمام وقت کارکنان ، اضافه کاری و انتصاب کارکنان ( هیات علمی و غیر هیات علمی )
 19. مشارکت در جلسات و کمیسیونهای مختلف و اظهارنظر و ارائه پیشنهادات لازم
 20. رسیدگی به امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان و اتخاذ تصمیمات لازم
 21. نظارت بر امر ارزشیابی واحد های تابعه

دفتر امور حقوقی

دفتر امور حقوقی عهده دار انجام امورحقوقی دانشگاه است. برخی از وظایف و اختیارات امورحقوقی بشرح زیر می باشد:

 1. اقامه دعاوی کیفری و حقوقی از طرف دانشگاه بر علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که حقوق و منافع دانشگاه را تضییع نموده اند؛
 2. دفاع از منافع و حقوق دانشگاه در برابر دادخواست ها، شکایات و اعلام جرم هایی که علیه آن می شود؛
 3. انجام امور مربوط به شکایات مستخدمین علیه دانشگاه در دیوان عدالت اداری و تنظیم لوایح و حضور درجلسات رسیدگی؛
 4. تنظیم متن لوایح دفاعی و حسن جریان امور محوله وتعقیب و پیگیری دعاوی تا خاتمه آن؛
 5. تهیه و تنظیم نمونه یکسان قراردادها از قبیل قراردادهای همکاری موضوع قانون کار، قراردادهای پیمانکاری، قراردادهای خرید بین المللی ارزی و ریالی، قرارداد خرید نشریات الکترونیکی، قراردادهای اجاره، وقف، بیع نامه، اذن در انتفاع، مزرعه، مضاربه و ...؛
 6. اظهارنظر درخصوص قراردادهای ارسالی به اداره کل امورحقوقی و اصلاح آنها در صورت لزوم؛
 7. اصلاح و اظهار نظر در خصوص اساسنامه های موسسات، دانشکده ها و پردیس های تازه تأسیس دانشگاه،؛
 8. شناسایی املاک دانشگاه در نقاط مختلف کشور و جمع آوری اطلاعات مربوط به آنها؛
 9. تثبیت وضعیت تصرفات حقوقی املاک از طریق تحدید حدود و ثغور و نقشه ثبتی و موقعیت املاک و بهره گیری از نظرات کارشناسی در زمینه های ثبتی، نقشه برداری و تحدید حدود و ارزیابی املاک و ثبت املاک و مستغلات و اخذ سند برای آنها؛
 10. اعمال نظارت مستمر بر وضعیت املاک و مستغلات دانشگاه در نقاط مختلف کشور و شناخت وضعیت و استعداد املاک و مستغلات و ارائه پیشنهاد به مسولان دانشگاه در راستای بهره برداری بهینه از املاک؛

کلیدواژه ها: معاونت پشتیبانی و توسعه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری |

دفعات مشاهده: 12521 بار   |   دفعات چاپ: 1247 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 58 بار   |   0 نظر