نکاتی درخصوص انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۳ | 

نکاتی درخصوص انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷ 

بدین وسیله نکاتی درخصوص انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷ به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی وکارشناسی ارشد پیوسته رشته علوم قضایی می رسد :

۱- انتخاب واحد براساس برنامه زمان بندی شده که قبلا در تقویم آموزشی اعلام شده انجام خواهد شد.

۲- حداقل واحد انتخابی ۱۲وحداکثر واحد انتخابی برای دانشجویانی که معدل نیمسال اول ۹۸-۹۷ آنان ۱۷و بیشتر باشد ۲۴ واحد و برای سایرین ۲۰ واحد خواهد بود. دانشجویی که معدل وی در نیمسال مذکور کمتراز ۱۲ باشد می تواند حداکثر ۱۴واحد انتخاب نماید. واحدهای اضافی توسط آموزش حذف خواهد شد.

۳- در صورت عدم اعلام کلیه نمرات تا حذف و اضافه به دانشجو اجازه داده خواهد شد حداکثر تا ۲۴ واحد انتخاب نماید ولی در صورتیکه بعداً معدل وی کمتر از ۱۷ باشد می بایست نسبت به حذف دروس اخذ شده مازاد اقدام نماید در غیر این صورت آموزش مطابق ضوابط عمل خواهد نمود.

۴- در زمان حذف و اضافه دانشجویانی که درسی را اخذ نموده اند و فقط قصد تغییر استاد آن درس را دارند باید از گزینه تغییر گروه استفاده نمایند. و از حذف دروس خود داری نمایند.

۵- دانشجویان کارشناسی باید ۶ واحد و دانشجویان کارشناسی ارشد پیوسته باید ۱۰ واحد درس اختیاری بگذرانند.

۶- به کلیه دانشجویان توصیه اکید می شود به منظور عدم تداخل برنامه کلاسی و برنامه امتحانی واحد های خود را از یک گروه انتخاب نمایند با این حال اخذ درس با گروههای متفاوت با رعایت پیش نیاز و هم نیاز برای کلیه دانشجویان کار شناسی و کارشناسی ارشد پیوسته بلامانع می باشد.

۷- دروسی که دارای هم نیاز می باشد در زمان انتخاب واحد باید ابتدا درس هم نیاز و سپس درس مورد نظر اخذ گردد.

۸- انتخاب واحد دانشجویان توسط آموزش کنترل می گردد لازم به ذکر است دروسی که خارج از ضوابط اعلام شده اخذ شده باشد در هر مرحله ای در طول ترم توسط آموزش حذف می گردد.

۹- بسیار مهم: به دانشجویان فارغ التحصیل احتمالی متذکر می شود که تقاضای درس معرفی به استاد( درپایان ترم )، فقط درصورت عدم ارائه آن درس یا داشتن ۲۰ واحد درسی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷ پذیرفته خواهد شد. لذا به این دانشجویان توصیه می شود از تمام ظرفیت واحدهای ارائه شده استفاده کنند تا فارغ التحصیلی آنان با مشکل مواجه نشود.( امتحان دروس معرفی به استاد پس از اعلام تمام نمرات و در نیمه دوم شهریورماه ۱۳۹۸ انجام خواهد شد.)

توجه: به دانشجویانی که در نیمسال دوم ۹۸-۹۷ کمتر از ۲۰ واحد درسی داشته باشند درس معرفی به استاد ارائه نخواهد شد.

۱۰- رعایت پیش نیاز ها الزامی است و هیچگونه درخواستی در مرحله انتخاب واحد یا حذف واضافه در مورد عدم رعایت پیشنیاز (حتی درصورت حذف پزشکی یا حذف اضطراری یا اخذ نمره مردودی ) از دانشجویان پذیرفته نخواهد شد.

توجه: به منظور مساعدت به دانشجویان در شرف فراغت از تحصیل برخی از دروس به صورت هم نیاز ارائه می گردد تا در اخذ واحد با مشکل مواجه نشوند.

۱۱- گروه درسی ارائه شده با کد ۱ویژه دانشجویان ورودی سال ۹۴ وماقبل کارشناسی می باشد.

۱۲- گروههای درسی ارائه شده با کد ۲ و ۳ ویژه دانشجویان ورودی سال ۹۵ کارشناسی می باشد.

۱۳- گروههای درسی ارائه شده با کد ۴ و ۵ و ۶ ویژه دانشجویان ورودی سال ۹۶ کارشناسی می باشد.

۱۴- گروههای درسی ارائه شده با کد ۷ و ۸ و ۹ ویژه دانشجویان ورودی سال ۹۷ کارشناسی می باشد.

۱۵- دروس ارائه شده باکد ۱۰و۱۱ مشترک بین کلیه گروههای کارشناسی است و اخذ آن با رعایت پیش نیاز منحصراً به وسیله دانشجویان کارشناسی امکان پذیر است.

۱۶- گروه درسی ارائه شده با کد ۱۶ برای دانشجویان کارشناسی ارشد پیوسته ورودی ۹۴ و ماقبل می باشد.

۱۷- دانشجویان ارشد پیوسته ورودی سال ۱۳۹۴ موظفند کلیه دروس باقیمانده دوره کارشناسی را اخذ نمایند، تحصیلات تکمیلی دانشگاه پس از انتخاب واحد دانشجویان برنامه آنان را بررسی و در صورت لزوم واحد های گرایش آنان را تا سقف مجاز اضافه خواهد نمود.( به عبارت دیگر دانشجویان ارشد پیوسته ورودی ۱۳۹۴ دروس کارشناسی ارشد را نباید در زمان انتخاب واحد اخذ نمایند. )

۱۸- کارگاههای ارائه شده با گروه ۲۷ فقط مخصوص دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۳ کارشناسی ارشد پیوسته می باشد که توسط آموزش به انتخاب واحد دانشجویان اضافه شده است.

۱۹- کارگاههای ارائه شده با گروه ۲۸ فقط مخصوص دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۴ کارشناسی ارشد پیوسته می باشد که توسط آموزش به انتخاب واحد دانشجویان اضافه شده است.

۲۰- دروس کارگاه آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد پیوسته ورودی سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ توسط آموزش انتخاب واحد گردیده است و دانشجویان نباید آن را حذف نمایند و بقیه دروس خود را با توجه به جاهای خالی برنامه اخذ نمایند.

۲۱- گروه درسی ارائه شده با کد ۱۷و۱۸ برای دانشجویان کارشناسی ارشد پیوسته ورودی ۹۵ می باشد.

۲۲- گروه درسی ارائه شده با کد ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ برای دانشجویان کارشناسی ارشد پیوسته ورودی ۹۶ می باشد.

۲۳- گروه درسی ارائه شده با کد ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ برای دانشجویان کارشناسی ارشد پیوسته ورودی ۹۷ می باشد.

۲۴- دروس ارائه شده با کد ۲۵ برای دانشجویان کارشناسی ارشد پیوسته است و اخذ آن با رعایت پیش نیاز منحصراً به وسیله دانشجویان کارشناسی ارشد پیوسته امکان پذیر است.

۲۵- ۳عنوان درس "فلسفه اخلاق" و"آیین زندگی"و "اخلاق (مبانی و مفاهیم)" جزء دروس عمومی محسوب می شود و دانشجو باید یکی از عناوین ذکر شده را اخذ نماید.

۲۶- بر اساس ابلاغیه وزارت علوم تحقیقات وفناوری به جز دانشجویان فارغ التحصیل هر دانشجو فقط یک عنوان درس از گروه معارف اسلامی (اندیشه اسلامی ۱ و۲؛ تاریخ اسلام؛ تفسیر موضوعی قرآن کریم؛ اخلاق؛ انقلاب اسلامی ایران )می تواند اخذ نماید دانشجویی که ۲ درس و بیشتر اخذ نماید دروس اضافه توسط آموزش حذف خواهد شد.

۲۷- اخذ دروس اختیاری با رعایت پیش نیاز برای کلیه دانشجویان بلامانع است.

۲۸- اخذ درس پروژه تحقیقاتی برای دانشجویان کارشناسی مشروط به گذراندن حداقل ۸۰ واحد درسی است و حداکثر مهلت ارائه پروژه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ می باشد.

۲۹- با توجه به اجرای دوره کارآموزی ضمن تحصیل دانشجویان ورودی ۹۵ و ماقبل می بایست یک روز جهت انجام کار آموزی اختصاص دهند.

۳۰- قابل توجه دانشجویان ممتاز کنکور سراسری: دروس عربی و دروس گروه معارف اسلامی به صورت پیش ترم یا غیر حضوری ارائه نخواهد شد.

۳۱- دانشجویانی که در ترم های گذشته درسی را اخذ کرده و بنابه دلایلی حذف پزشکی یا حذف اضطراری نموده یا موفق به اخذ نمره قبولی نشده اند و مجدداً اخذ می نمایند ملزم به حضور در کلاس بوده و آموزش دانشگاه برای اساتید محترم هیچ گونه گواهی صادر نخواهد کرد.

۳۲- دانشجویانی که درسی را در زمان حذف و اضافه اخذ نمایند؛ غیبت های آنان تا حذف و اضافه محاسبه خواهد شد و جزء ۳ جلسه محسوب می شود.

۳۳- غیبت دانشجویان در کلاس به علت شرکت در اردو ها و سایر برنامه های فرهنگی دانشگاه جزء سه جلسه غیبت محسوب شده و اضافه بر آن موجب محرومیت از امتحان خوهد بود.

اداره آموزش


کلیدواژه ها: نکاتی درخصوص انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷ |

دفعات مشاهده: 1547 بار   |   دفعات چاپ: 83 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر