انتشارات دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری


# عنوان کتاب مولف ناشر تاریخ انتشار ارسال کننده
 1   تعزیرات در نظام قضایی اسلام   محمد سلیمی   انتشارات دانشگاه علوم قضایی   1396   it2   
 2   نهادهای نظارتی بین‌المللی حقوق بشر   دکتر محسن قانعی   انتشارات دانشگاه علوم قضایی   1395   it2   
 3   اصول فقه (ادله فقاهتی و تعارض ادله)   دکتر احمد اسماعیل تبار   انتشارات دانشگاه علوم قضایی   1395   it2   
 4   اصول فقه (شناخت و ادله اجتهادی)   دکتر احمد اسماعیل تبار   انتشارات دانشگاه علوم قضایی   1395   it2   
 5   حمایت و ارتقای حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران   دکتر کاظم غریب آبادی   انتشارات دانشگاه علوم قضایی   1395   it2   
 6   شرحی بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران   دکتر همایون مافی   انتشارات دانشگاه علوم قضایی   1395   it2   
 7   قاچاق افراد و مهاجران   مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات ارائه شده در کارگاه آموزشی   انتشارات دانشگاه علوم قضایی   1394   it2   
 8   موافقت نامه های همکاری حقوقی و قضایی ایران و دیگر دولت ها   دکتر محمد جواد شریعت باقری   انتشارات دانشگاه علوم قضایی   1394   it2   
 9   مبانی علم اقتصاد    دکتر دهقان دهنوی و دکتر نوروز کهزادی   انتشارات دانشگاه علوم قضایی   1394   it2   
 10   مسئولیت اجتماعی شرکت ها   سعید جوهر   دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری   1394   it2   
صفحه 1 از 2
قبلی
1
 
برگشت به صفحه اول گنجینه کتاب‌ | معرفی كتاب | جستجوی كتاب‌